Bransje: Interesseorganisasjon for næringslivet

Telefon: 90145458

post@stordnaeringsraad.no

www.stordnaeringsraad.no

Stord Næringsråd

Stord Næringsråd ( SNR) er ein frittståande interesseorganisasjon. SNR skal fremja utvikling av næringsliv og andre aktuelle samfunns-oppgåver av verdi for næringslivet og sysselsetjinga i Stord.

Visjon
«SNR skal vera det sjølvskrevne fora for diskusjon av spørsmål som vedkjem næringslivet i Stord»

Mål

1. SNR skal vera ein synleg interesseorganisasjon
2. SNR skal vera talerøyr for næringslivet i Stord kommune
3. SNR skal arbeida for eit lokalsamfunn med fokus på verdiskaping
4. Styrkja Stord sin identitet som by og som handels- og regionssenter
5. SNR skal driva i økonomisk balanse